S2B

Logo

Hệ sinh thái Felix bao gồm các đơn vị hoạt động đa ngành, cung cấp các dịch vụ và giải pháp kinh doanh, bán hàng, đầu tư, truyền thông và vận chuyển. Mỗi đơn vị đóng góp vào sự phát triển và tạo nên một môi trường kinh doanh toàn diện và bền vững.